LABORAL

  • Despedimentos e sancións.
  • Reclamacións de cantidade e dereitos.
  • Modificación sustancial das condicións de traballo.
  • Expedientes de Regulación de Emprego.
  • Conflitos colectivos.
  • Pensións e prestacións da Seguridade Social: Xubilación, Incapacidade temporal, Maternidade/Paternidade, Incapacidade permanente, Viuvez, Orfandade, etc.
  • Pensións non contributivas.
  • Trámites ante Organismos Públicos (INEM-SEPE, TGSS, Inspección de Traballo, SMAC).
  • Accidentes de Traballo.
  • Acoso laboral (Mobbing).