LABORAL

 • Despedimentos e sancións.
 • Reclamacións de cantidade e dereitos.
 • Modificación sustancial das condicións de traballo.
 • Expedientes de Regulación de Emprego.
 • Conflitos colectivos.
 • Pensións e prestacións da Seguridade Social: Xubilación, Incapacidade temporal, Maternidade/Paternidade, Incapacidade permanente, Viuvez, Orfandade, etc.
 • Pensións non contributivas.
 • Trámites ante Organismos Públicos (INEM-SEPE, TGSS, Inspección de Traballo, SMAC).
 • Accidentes de Traballo.
 • Acoso laboral (Mobbing).

 

PENAL

 • Denuncias e querelas.
 • Delitos e faltas.
 • Accidentes de tráfico.
 • Violencia doméstica.
 • Alcolemia.
 • Lesións.
 • Neglixencias.
 • Delito fiscal.
 • Delitos societarios.
 • Delitos contra a saúde pública.
 • Delitos informáticos.

 

ADMINISTRATIVO

 • Contencioso - Administrativo: asistencia letrada en todo tipo de procesos contenciosos – administrativos.
 • Expropiacións forzosas.
 • Responsabilidade Patrimonial das Administracións Públicas.
 • Xestión: Procedementos administrativos, tramitacións, obtención de licenzas, etc.
 • Sancións e multas en xeral.

 

CIVIL

 • Contratos: revisión, redacción e asesoramento de todo tipo de contratos.
 • Reclamación de cantidade.
 • Familia: divorcios, separacións, acción e impugnación de filiación, modificación de medidas, custodia compartida, procesos de incapacitacións, liquidación do réxime económico matrimonial.
 • Herdanzas: testamentos, impugnacións testamentarias, liquidación do imposto, declaracións de herdeiros, particións xudiciais e extraxudiciais, reclamacións.
 • Comunidades de propietarios.
 • Arrendamentos urbáns e rústicos.
 • Reclamacións por danos e defectos constructivos. 
 • Dereitos reais (servidumes, propiedade, posesión…)
 • Reclamación de responsabilidade civil.
 • Cumprimento e resolución de todo tipo de contratos.
 • Desafiuzamentos.

 

MERCANTIL

 • Letras de Cambio, Pagarés e Cheques.
 • Reclamacións de Impagados.